Algemene voorwaarden Lomed Nederland BV
Op al onze verkoopovereenkomsten en overeenkomsten voor het leveren van diensten zijn de navolgende voorwaarden van toepassing.

Artikel. 1 – Definities 

Lomed: Lomed Nederland B.V.
Geschil: Situatie waarin Lomed en klant het met elkaar niet eens zijn.
Klant: De (rechts)persoon die producten en/of diensten afneemt bij Lomed.
Overeenkomst: De (koop)overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
Speciaal vervaardigde producten: Producten welke voor de klant op maat zijn gemaakt of anderszins specifiek naar de wens van de klant zijn vervaardigd of samengesteld.
Verborgen gebrek: Niet zichtbaar, of anderszins niet waarneembaar gebrek, waarvan het bestaan pas blijkt nadat het geleverde product verder wordt verwerkt of gebruikt.
Zichtbaar gebrek: Een zichtbaar of (na eenvoudig onderzoek) waarneembaar gebrek aan het geleverde product. 

 Artikel. 2 – Offerte en order 

 1.  Een offerte is een vrijblijvend aanbod, tenzij Lomed uitdrukkelijk anders heeft bepaald. 
 2. Annuleren van een (deel van de) order of het omruilen van producten is mogelijk tot 8 dagen na factuurdatum. Speciaal vervaardigde producten of producten die speciaal besteld worden maar geen onderdeel uitmaken van het standaard assortiment, zogeheten “special purches” kunnen niet geretourneerd of gecrediteerd worden.
 3. Bij retourzending volgt de klant de instructies van Lomed op ten aanzien van de verzendwijze. De te retourneren producten dienen in ongebruikte, originele staat te zijn en voorzien van de aangehechte labels. Producten kunnen alleen in de originele verpakking geretourneerd worden.

 Artikel. 3 – Levering en vervoer 

 1. De levering heeft plaatsgevonden wanneer:De goederen door of namens de klant worden afgehaald: op het moment van in ontvangst name van de goederen door de klant dan wel de namens de klant handelende derde, bijvoorbeeld de door de klant ingeschakelde (beroeps)vervoerder.De goederen door of namens Lomed worden vervoerd: op het moment van 1e aanbieding dan wel aflevering van de goederen op het door klant opgegeven afleveradres.
 2. Vanaf het moment van levering zijn de goederen voor risico van de klant.
 3. De kosten van het vervoer van de goederen in verband met levering komen ten laste van de partij die het vervoer regelt. Voor
 4. zover de te leveren goederen namens Lomed worden vervoerd, worden deze als vrachtgoed of bestelgoed verzonden. Als de klant wil dat de goederen als spoedzending of met bijzonder transport worden vervoerd, komen de extra kosten die daaruit voortvloeien voor zijn/haar rekening.
 5. In afwijking van het gestelde in lid 3 geldt dat wanneer Lomed het vervoer regelt van een levering van goederen waarvan de waarde minder is dan € 100,00 exclusief btw zijn de verzendkosten voor rekening van de klant zijn.
 6. In afwijking van het gestelde in lid 3 geldt dat wanneer Lomed het vervoer regelt van een levering van goederen naar het buitenland zijn de eventuele extra verzendkosten voor rekening van de klant zijn.
 7. Voor verzekering van de goederen tijdens het vervoer gelden de volgende bepalingen:Indien de goederen door of namens de klant worden afgehaald: de klant verzorgt de verzekering op een voor hem/haar passende wijze en neemt de kosten daarvan voor zijn/haar rekening. In geval van schade wikkelt de klant de schade met de verzekeraar af.Indien de goederen door of namens Lomed worden vervoerd: Lomed verzorgt ten behoeve van de klant de verzekering tot het bedrag van de verkoopprijs van de goederen en neemt de kosten daarvan voor zijn/haar rekening. Verzekerd wordt tegen het normale transportrisico en niet tegen molest en/of andere buitengewone risico’s. In geval van schade wikkelt Lomed de schade met de verzekeraar af.

Artikel. 4 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Lomed blijft eigendom van alle op grond van overeenkomsten geleverde of te leveren goederen, totdat dat door betaling door de klant is tenietgedaan. 
 2. Goederen worden geacht niet te zijn betaald indien de klant de betaling daarvan niet heeft aangetoond.
 3. De klant is verplicht de goederen op eerste verzoek van Lomed aan Lomed te tonen en in geval van betalingsverzuim desverlangd aan Lomed terug te geven. Lomed crediteert de klant de marktwaarde binnen 8 werkdagen na de dag van terugname van de teruggenomen goederen.
 4. Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te vervreemden of te bezwaren. Het is klant echter toegestaan genoemde goederen binnen het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Deze toestemming vervalt van rechtswege op het tijdstip dat de klant op enigerlei wijze tekortschiet met betrekking tot de vorderingen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, voorlopige surséance van betaling verkrijgt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard. Klant mag de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen van derden.
 5. De klant is verplicht de in lid 1 van dit artikel bedoelde goederen te verzekeren tegen de risico’s van brand, diefstal, storm- en waterschade en wel zo, dat in de betreffende verzekeringspolis het beding is opgenomen dat de verzekering ook loopt op goederen van derden die bij het aangaan van de verzekering belanghebbende zijn dan wel gedurende de looptijd van de verzekering belanghebbende zullen worden. Het is de klant niet toegestaan eventuele aanspraken op zijn verzekeraar uit hoofde van verzekeringen als bedoeld in dit lid, voor zover betrekking hebbend op de in lid 1 van dit artikel bedoelde goederen, aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin van het woord aan derden te doen dienen. Uitkeringen in verband met schade en verlies van in dit artikel bedoelde goederen treden in plaats van die goederen.

Artikel 5 – Reclames

 1. Klant is gehouden de zaken direct bij aflevering althans binnen een zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van de zaken overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen, die in het normale (handels)verkeer gelden. 
 2. Reclames ten aanzien van zichtbare of anderszins waarneembare gebreken kunnen slechts kenbaar worden gemaakt als de klant binnen 8 werkdagen na de levering een zo nauwkeurig mogelijke opgave aan Lomed doet van de aard en de grond van de reclame. Daarbij dient duidelijk het desbetreffende ordernummer/factuurnummer en het/de betreffende artikelnummer(s) van de gereclameerde artikelen te worden vermeld.
 3. Reclamerechten kunnen uitsluitend worden uitgeoefend ten aanzien van zaken, die zich nog bevinden in de staat waarin ze zijn geleverd, behalve indien de reclame verborgen gebreken betreft dan wel de gebreken pas blijken tijdens of na verdere verwerking of gebruik van het product.
 4. Geringe in de handel toelaatbaar geachte, of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit en/of kwantiteit kunnen geen grond voor reclames opleveren.
 5. Verborgen gebreken behoren binnen 8 werkdagen na ontdekking daarvan te worden gemeld aan Lomed. De aard en de grond van de reclame, het desbetreffende ordernummer/factuurnummer en het/de betreffende artikelnummer(s) van de gereclameerde artikelen dienen gemeld te worden.
 6. In geval van een gerechtvaardigde reclame heeft Lomed het recht, de gereclameerde zaken te herstellen dan wel de zaken door andere zaken conform bestelling te vervangen.
 7. Retourzendingen in verband met het uitoefenen van reclamerechten, welke niet zijn voorafgegaan dan wel begeleid door de in dit artikel genoemde voorwaarden, zijn niet toegestaan. De kosten van retourzendingen zijn voor rekening van de klant.
 8. Lomed kan onterecht of onrechtmatig geretourneerde zaken voor rekening en risico van de klant opslaan. Ten aanzien van de kosten verband houdende met ongeoorloofde retourzendingen en de naar aanleiding daarvan door Lomed genomen maatregelen, is diens gespecificeerde opgave voor de klant bindend behoudens tegenbewijs. De klant is verplicht tot zorgvuldige verpakking en verzending en tot verzekering van de te retourneren zaken. Hij is aansprakelijk voor schade, door zijn nalatigheid ontstaan.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

 1. Lomed is niet aansprakelijk voor indirecte schade (waaronder begrepen winstderving) ten gevolge van het niet nakomen van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. 
 2. Vergoeding van directe schade is gelimiteerd tot een bedrag ter hoogte waarvan Lomed is verzekerd middels een aansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 7 – Betaling

 1. Alle betalingen moeten uiterlijk op de laatste dag van de overeengekomen betalingstermijn (= vervaldag) zijn voldaan door middel van overschrijving, zonder kosten voor Lomed in geval van overschrijving via banken, dan wel andere kosten verbonden aan het betalingsverkeer, en dat zonder aftrek van kosten of kortingen waarvoor de klant op het moment van betalen geen creditnota of andere akkoordverklaring van Lomed heeft ontvangen. 
 2. Bij betaling via bank- of girorekening geldt als datum van de betaling de datum waarop het betreffende bedrag is bijgeschreven op de bankrekening van Lomed.
 3. Lomed is niet verplicht de klant vooraf opmerkzaam te maken op het vervallen van een vordering of hem rekeninguittreksels e.d. te sturen, tenzij dit nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. De klant die niet uiterlijk op de vervaldag van een factuur heeft betaald, is zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is tegenover Lomed in verzuim.
 5. De in gebreke zijnde klant is voor kosten, die door zijn gebrek zijn veroorzaakt, aan Lomed ter dekking van de buitengerechtelijke incassokosten een vergoeding verschuldigd. De hoogte van die vergoeding komt overeen met het percentage zoals vermeld in de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en wordt berekend over elk factuurbedrag dat achterstallig is of is geweest, met een minimum van € 40, = per factuur. Daarbij komt ook nog de wettelijke rente van 2%. Een en ander staat los van eventueel door de rechter vastgestelde proceskosten indien een vordering door Lomed of een derde namens Lomed uit handen is gegeven.
 6. Lomed heeft tegenover de klant die niet tijdig heeft betaald dan wel – in voorkomend geval – die niet langer verzekerbaar is volgens een kredietverzekeraar, onverminderd zijn overige rechten als gevolg van deze voorwaarden en/of de wet het recht: a. Zekerheidsstelling voor de betaling en / of vooruitbetaling en / of onmiddellijke betaling bij eerste aanbieding van de goederen aan de klant (rembours) te eisen voor alle lopende overeenkomsten tussen Lomed en klant;b. De leveringen van de goederen op te schorten, onverminderd zijn recht om gelijktijdig of later zekerheidsstelling voor de   betaling te vorderen. Lomed kan in voorkomend geval gereed zijnde goederen opslaan, waarbij klant de opslagkosten is verschuldigd.c. De betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring.d. Één, meer of alle lopende overeenkomsten tussen Lomed en klant, dus ook die ten aanzien waarvan de klant ten opzichte van Lomed (nog) niet in verzuim is, geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring.

Lomed kan pas gebruik maken van de mogelijkheden die onder a, b en c hierboven zijn genoemd indien hij de klant een termijn van 3 werkdagen heeft gesteld om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen en de klant ook daaraan niet heeft voldaan. Van het onder d

genoemde recht kan Lomed pas gebruik maken indien de klant niet binnen 8 werkdagen heeft voldaan aan een eis van Lomed tot zekerheidsstelling voor de betaling van het bedrag (incl. 2% wettelijke rente) dat klant uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) verschuldigd is en/of zal worden. Lomed kan te allen tijde zijn keuze uit de in dit artikel genoemde rechten wijzigen, tenzij hij gebruik heeft gemaakt van het recht een overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 

Artikel 8 – Forum en rechtskeuze

Op alle overeenkomsten van Lomed is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen omtrent een overeenkomst worden voorgelegd aan de Rechtbank ‘s-Hertogenbosch. 

Contactgegevens
Lomed Nederland B.V.
Speldenmakerstraat 7
5232 BH ‘s-Hertogenbosch
Tel: +31 (0)88 – 0900 300
E-mail: info@lomed.com
Website: www.lomed.com
KvK nummer: 16059084