Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Lomed Nederland

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Lomed Nederland BV hierna te noemen “Lomed” uitgebrachte offertes en/of door haar gesloten overeenkomsten tot verkoop en levering.
  Algemene (inkoop)-voorwaarden van (potentiële) afnemers van Lomed zijn niet toepasselijk- ook niet naast de onderlinge algemene voorwaarden en mogelijke toepasselijkheid daarvan wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Afwijkingen en of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Lomed slechts voor zover Lomed geldig daarvan schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomst

 1. Door Lomed gedane prijsopgaven, al dan niet vervat in door Lomed uitgegeven prijslijsten, zijn als zodanig voor Lomed niet bindend en Koper kan zich derhalve niet beroepen op de daarin vermelde prijzen. Een overeenkomst komt eerst tot stand indien en doordat Lomed uitdrukkelijk verklaart een

Artikel 3 – Levertijd en overmacht

 1. Een ter zake van een levering overeengekomen termijn geldt als streeftermijn. Een overeenkomst kan wegens niet- tijdige levering niet door de Koper worden ontbonden. Dit is slechts anders, indien Lomed de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een jaar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn, schriftelijk aangezegde, redelijke termijn, voor zover van Koper instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet gevergd kan worden. Bedoelde redelijke termijn bedraagt tenminste één (1) kalendermaand.
 2. Niet-tijdige levering geldt niet als aan Lomed toerekenbare tekortkoming, indien dit het gevolg is van af dan niet voorzienbare, buiten de macht van Lomed gelegen omstandigheden. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval oorlog en daarmee vergelijkbare situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, tekort aan grondstoffen, tekort schieten van leveranciers en/of transporteurs, (binnen- en of buitenlandse). , overheidsmaatregelen, zoals vervoers-, export-, import- en/of produktieverboden, natuurrampen, uitzonderlijk slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen.
 3. Ingeval een toestand van overmacht als hiervoor bedoeld langer dan 3 maanden heeft geduurd kan in overleg met Koper worden besloten de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 4 – Risico-overgang

 1. Tenzij anders is overeengekomen gaat het risico van verlies, vernietiging en/of schade voor te leveren zaken op Koper over met het bereiken van deze zaken van deze zaken van de overeengekomen  plaats van Aflevering en blijft dit risico verder steeds bij Koper

Artikel 5 – Prijzen

 1. Goederen worden alleen aangeboden, verkocht en geleverd per bestel/verpakkingseenheid, als vermeld in de prijscourant van Lomed.
 2. Tenzij anders is overeengekomen zijn alle bedragen exclusief BTW en andere overheidsheffingen. In de prijs inbegrepen zijn de kosten van (standaard-) verpakkingen van transport op basis van ‘franco huis’. Orderwaarden beneden € 100,- kunnen worden verhoogd met € 15,- voor vracht en administratiekosten. De kosten van expresse-zendingen, voor zover de gebruikelijke kosten van transport te boven gaand, worden aan Koper in rekening gebracht.
 3. Prijsverhogingen ingetreden 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, bijvoorbeeld ten gevolge van stijging van aankoopprijzen, lonen of transportkosten, mag Lomed doorberekenen. BTW verhogingen en verhogingen van eventuele andere overheidsheffingen mogen steeds worden doorberekend.

Artikel 6 – Betaling

 1. Tenzij anders is overeengekomen en onverminderd het recht om vooruitbetaling of betaling a contant te verlangen indien Lomed daartoe aanleiding ziet, geschiedt betaling binnen 30 dagen na datum van de betreffende factuur. Lomed is gerechtigd tot het doen van deelleveringen en het indienen van deelfacturen.
 2. De eigendom van geleverde zaken, met inbegrip van pallets blijft bij Lomed totdat Koper al hetgeen hij aan Lomed uit hoofde van of in verband met leveringen verschuldigd is heeft voldaan. Lomed is gerechtigd bij enige niet-tijdige betaling de haar toebehorende zaken eigenmachtig terug te nemen waar deze zich ook bevinden.
 3. Verrekening door Koper met een tegenvordering is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Lomed uitdrukkelijk is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
 4. Bij niet-tijdige betaling raakt Koper, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en wordt hij over het achterstallige bedrag een direct opeisbare rente van 1% per maand of – indien hoger- de wettelijke rente verschuldigd. Een gedeelte van een maand geldt in dit verband als een hele maand. Lomed mag voorts, voor zover levering nog niet heeft plaatsgevonden, levering geheel opschorten totdat volledige betaling van het achterstallige bedrag is ontvangen.
 5. Blijft ook na een schriftelijke aanmaning betaling binnen de aangezegde nadere termijn uit dan is Lomed bevoegd de overeenkomst na haar keuze geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zulke onverminderd haar recht op schadevergoeding.
 6. Alle kosten, die voor Lomed verbonden zijn aan de inning van hetgeen Koper aan Lomed verschuldigd is, komen voor rekening van Koper. Buitengerechtelijke kosten (waaronder mede is inbegrepen een redelijke vergoeding voor door medewerkers van Lomed aan de inning te besteden tijd) worden gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag en bedragen minimaal € 250,-.
 7. Hetgeen Koper uit hoofde van de overeenkomst aan Lomed verschuldigd is wordt ten volle direct opeisbaar in geval van surseance van betaling of faillissement van Koper of aanvraag daartoe, besluit van Koper tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van de onderneming en meer dan twee maal niet-tijdige betaling door Koper.

Artikel 7 – Tekortkomingen

 1. Koper is gehouden om leveringen binnen 8 kalenderdagen na uitvoering nauwgezet op eventuele tekortkomingen te keuren en geconstateerde tekortkomingen aanstonds schriftelijk aan Lomed te melden, een en ander op strafte van verval van het recht van beroep op tekortkomingen, die redelijkerwijs bij nauwgezette keuringen ontdekt hadden kunnen worden.
 2. Bij de keuring vastgestelde tekortkomingen en verder alleen die tekortkomingen in het geleverde, die bij de keuring redelijkerwijs niet geconstateerd konden worden maar binnen 2 weken na uitvoering van de levering alsnog worden ontdekt en na ontdekking aanstonds schriftelijk zijn gemeld, worden, voor zover deze aantoonbaar wegens tekort schieten van Lomed aan haar toegerekend kunnen worden door Lomed kosteloos ongedaan gemaakt door – naar keuze van Lomed- herstel en/of vervanging.
 3. Tekortkomingen in het geleverde geven geen grond voor ontbinding van de betreffende overeenkomst, tenzij het gaat om tekortkomingen als in de vorige alinea bedoeld en Lomed na herhaalde pogingen daartoe er niet in is geslaagd tekortkoming(en) aanvaardbaar op te heffen. Alsdan is Koper tot ontbinding bevoegd, indien en voor zover instandhouding van de betreffende overeenkomst niet van hem kan worden gevergd.
 4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan.

Artikel 8- Aansprakelijk voor schade

 1. Indien Lomed rechtens aansprakelijk gehouden kan worden voor opgetreden schade wegens het toerekenbaar tekort schieten in de nakoming van de al op haar rustende verbintenis uit overeenkomst of wegens onrechtmatige daad geldt – voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders meebrengen – het navolgende.
 2. Alleen die schade komt voor vergoeding in aanmerking waarvan Koper onomstotelijk heeft aangetoond dat deze het gevolg is van een omstandigheid of gebeurtenis waarvoor Lomed rechtens aansprakelijk kan worden gehouden.
 3. Indirecte schade wordt uitgesloten. Zoals bv gederfde winst of vermindering van opbrengst.
 4. Schade die verband houdt met beschadiging of verlies van een zaak of met letsel bij een persoon komt voor vergoeding in aanmerking tot een bedrag van maximaal € 15.000,-.
 5. Andere schade dan onder 8.3 en 8.4 bedoeld wordt vergoed tot 50% van de netto factuurwaarde – (zijnde de bruto- factuurwaarde minus eventuele kortingspercentages, de BTW en eventuele andere overheidsheffingen)- van die leverantie waarmee de schade verband houdt, met dien verstande dat van deze schade nimmer meer wordt vergoed dan € 15.000,-.
 6. De onder 8.4 en 8.5 genoemde vergoedingen gelden voor alle schadegevallen gezamenlijk, die uit de leverantie, waarmee de schade verband houdt, voortvloeien.
 7. Onverminderd het in de aanhef en in de vorige leden bepaalde komt alleen voor vergoeding in aanmerking schade, die geleden wordt binnen de vastgestelde termijnen. Te weten consument 14 dagen, niet consument 6 maanden na de afgifte van de desbetreffende zaak en die voorts binnen die termijn binnen 14 kalenderdagen na ontdekking schriftelijk aan Lomed is gemeld.
 8. Koper is op straffe van verval van het recht op schadevergoeding gehouden Lomed alle gewenste medewerking te verlenen bij haar onderzoek naar de oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor een vergoeding wordt gevorderd.
 9. Rechtsvorderingen ter zake van schade vervallen binnen 6 maanden na ontdekking van de schade.
 10. Verrekening met niet door Lomed erkende of niet onherroepelijke in rechte vastgestelde schadevordering is niet toegestaan.
 11. Koper vrijwaart Lomed tegen vorderingen uit welke hoofde dan ook van derden, die stellen schade te hebben geleden door zaken die Lomed aan Koper heeft geleverd, tenzij en voor zover Koper aantoont dat Lomed in verhouding tot Koper voor die schade aansprakelijk is te houden en deze aan Koper heeft te vergoeden.
 12. Indien en voor zover de beperking van de aansprakelijkheid in dit artikel in een gegeven geval rechtens onredelijk bezwarend of onaanvaardbaar wordt geoordeeld, wordt de beperking van de aansprakelijkheid geconverteerd in een voor Lomed meest gunstige beperking die, alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, niet onredelijk bezwarend of onaanvaardbaar is.
 13. Aansprakelijkheid geldt tot 6 maanden na levering.

Artikel 9 – Toepasselijk recht; bevoegde rechter

 1. Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen Lomed en Koper is het Nederlandse recht van toepassing, met uitzondering van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende de roerende zaken van 1980 (CISG).
 2. Geschillen worden beslecht door de Nederlandse rechter.

Artikel 10 – Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel voor Brabant.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan..
Stel hier uw vraag
Stel hier uw vraag
Problemen, komt u ergens niet uit? wij zien hier om u te helpen!
Verbinden...
Laat een bericht achter en wij reageren hier zo spoedig mogelijk op.
Momenteel zijn wij in gesprek met een andere bezoeker van de website.
:
:
:
Welkom bij Lomed Nederland. Is er iets onduidelijk voor u? laat dan hier een bericht achter en er word direct contact opgenomen met onze sales afdeling.
:
:
De chat is geëindigd.
Was dit gesprek nuttig? Beoordeel deze chat sessie
Goed Slecht
X